Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

селищної  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів

на території Літинської селищної ради на 2019 рік» 

            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Літинської селищної ради на 2019  рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04    № 308. 

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податкового кодексу України, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів  надано органам місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Літинської селищної ради на               2019 рік» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції селищної ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. 

  1. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території селищної ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України і з врахуванням потреб територіальної громади селища;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні  бюджету селищної ради. 

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі невстановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Літинської селищної ради на 2019 рік зборів» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селищної ради. 

  1. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності. 

  1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів. Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

            Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів. 

  1. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

          Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту  наведена  таблиця аналізу вигод та витрат. 

Сфера

впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Надходження до міського бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок місцевих податків та зборів

 

Процедура розробки та прийняття

регуляторного акта

Фізичні та юридичні особи

Прозорість дій місцевих органів влади

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

  1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.  

  1. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів. 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акту:

       Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

       Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

       Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

       Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Літинського відділення Калинівської ОДПІ, фінансового управління РДА.

 Спеціаліст по розгляду звернень

 громадян селищної ради Черниш І.В.

тел. 2-15-63

Версія для людей з вадами зору

uknlendepl

Оголошення