5 жовтняобласна Рада дала старт конкурсу «Комфортнігромади» на 2021-2022 роки. Конкурс відбиратимепроєктирозвиткутериторіальних громад Вінниччини, і в подальшомуреалізаціяпрєктів-переможцівфінансуватиметься за коштиобласного бюджету, бюджетів громад та з іншихзалученихджерел. ВідкриваючизасіданняЕкспертної ради конкурсу, голова обласної Ради Вячеслав Соколовийпідкреслив, щоцього року конкурс став унікальниммайданчиком для реалізаціїідей та планів громад – проєктів їхрозвитку.Загалом, на конкурс було подано 213 проєктів. 70 із них стали переможцями. Загальнавартість проєктів  склала 53,2 млн грн. Ізцієїсумиочікуванефінансування з обласного бюджету – 19,7 млн грн, залученікоштитериторіальних громад та їхніхпартнерівскладають 33,5 млн грн.Вячеслав Соколовийтакожзазначив, щонайбільшукількістьбалів набрали проєкти за напрямами «Сучасна громада» (їх 39) та «Безпечна громада» (їх 13). На його думку, це доводить, що в пріоритеті громад - проєкти, реалізаціяякихдає людям відчуття комфорту та безпеки.За словами головиобласної Ради, нині 5 проєктів – на стадіїзавершення, щебільшеполовини – в процесіактивноїреалізації.- Наша мета – розвитокмісцевогосамоврядування на Вінниччині. І цього року, і надаліспільно з громадами ми будемовизначатинайбільшефективні шляхи розв`язання проблем та підтримуватиініціативитериторіальних громад. Конкурс «Комфортнігромади» – один із таких механізмів. Щобстимулюватирозвиток громад, ми оновилиумовинашого конкурсу, тепервонистанутьщебільшприйнятними.Вячеслав СоколовийпідписавРозпорядження про конкурс «Комфортнігромади» на 2021-2022 роки.Про новаціїщодо умов наступного конкурсу та вимог до подання й розробки проєктів присутніхпоінформував заступник головиобласної Ради Дмитро Чаленко.За його словами, конкурс обласної Ради «Комфортнігромади» оголошуєтьсясаме зараз, щоб уже в лютому 2022 року визначитипереможців. Таким чином громадиматимутьбільшеможливостей та часу для реалізаціїсвоїх проєктів.

Крімцього, конкурс проводитиметься в два етапи. Спочатку – на рівнітериторіальних громад. Там місцева рада створюєвідбірковукомісію, а визначені нею проєктидопускаються до голосуваннямжителів громад. Проєкти, схвалені громадою, переходять на другийетап - на обласнийрівень. Вони оцінюютьсяфахівцями-експертами та передаютьсяЕкспертнійраді, яка йвизначаєпереможців конкурсу.

–Такийпроцес дозволить залучити якомогабільшежителів для прийняттярішеньщодорозвиткугромади, –кажеДмитро Чаленко.

Учасникам Конкурсу-2021-2022 пропонуєтьсярозробитипроєкти за такими напрямами:

– «Безпечна та доступна громада» –впровадженнясучаснихцифровихтехнологій та рішень для підвищеннярівнябезпеки та добробутужителівгромади;

– «Здоров`яжителівгромади» –здійсненняналежногоматеріально-технічногооснащеннязакладівохорониздоров`я (первинного та вторинногорівня) задлязабезпеченнясанітарного та епідемічногоблагополуччянаселенняобласті;

– «Сучасна громада» –розвитоккультурної, спортивної та туристичноїінфраструктури, благоустрійтериторій і зон відпочинку тощо;

– «Спроможна громада» –економічнийрозвиток громад, розвиток малого підприємництва.

Правила співфінансування з обласного бюджету також зазнализмін. Так, громадам ізнаселеннямпонад 10 тис. жителівзбільшуєтьсяобсягспівфінансування з обласного бюджету до 500 тис. грн, а їх власнийвнесокмає бути  не менше 50%. Такі громади зможуть подати на обласнийрівень максимум 4 проєкти, з якихпереможцями буде визначеноне більшедвох. Громадам ізнаселеннямменше 10 тис. обсягспівфінансуванняскладатиме до 350 тис. грн, а їхвласнийвнесок – 30%. Громадизможутьподавати на обласнийрівень максимум 2 проєкти, один ізякихможе стати переможцем.

Обов’язковоюумовою для участі в конкурсі-2021-2022 є наявність у громадизатвердженоїСтратегіїрозвитку.

Довідково: Голова Експертної ради конкурсу «Комфортні громади» - голова обласної Ради Вячеслав Соколовий. Заступники голови Експертної ради – заступник голови обласної Ради  Дмитро Чаленко, заступник голови облдержадміністраціїСергій Здітовецький. Члени Експертної ради – голови постійних комісій обласної Ради, голови районних рад, начальники управлінь виконавчого апарату обласної Ради.

 

Версія для людей з вадами зору

uknlendepl

Оголошення