Затверджено рішенням 5 сесії селищної ради 8 скликання від 09 квітня 2021 року № 206      

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

 

І. Загальна частина

1. «Бюджетний регламент Літинської селищної ради» (надалі — Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності бюджету Літинської селищної територіальної громади.

2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Літинською селищною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів, Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

4. Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється з використанням веб — сайту Літинської селищної ради, де передбачено ведення розділу «Бюджет Літинської селищної територіальної громади» та наступних підрозділів в розрізі років (перелік не вичерпний):

- рішення про місцевий бюджет та зміии до нього;

- виконання місцевого бюджету;

- інструкція з підготовки бюджетних запитів;

- бюджетні запити головних розпорядників;

- паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання;

- формування місцевого бюджету

- різне (звіти головних розпорядників коштів, оцінка ефективності бюджетних програм, перелік розпорядників бюджетних коштів, посилання на кабінети розпорядників коштів на порталі Є — дата тощо).

Рішення про бюджет, квартальні та річний звіт про його виконання публікуються у газеті «Літинський вісник» у терміни, визначені Бюджетним кодексом України.

 

ІІ. Порядок формування Прогнозу місцевого бюджету

1. Фінансовий відділ Літинської селищної ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і Літинської селищної територіальної громади, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету — документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді. При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Літинської селищної територіальної громади, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

3. Фінансовий відділ Літинської селищної ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

4. Фінансовий відділ Літинської селищної ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.

Фінансовий відділ Літинської селищної ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій. На основі такого аналізу начальник фінансового відділу Літинської селищної ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.

5. Фінансовий відділ Літинської селищної ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Літинської селищної ради прогноз місцевого бюджету.

6. Виконавчий комітет Літинської селищної ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Літинської селищної ради для розгляду.

7. Рада розглядає Прогноз у наступному порядку:

7.1. Депутати Літинської селищної ради розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Літинської селищної територіальної громади з урахуванням Прогнозу місцевого бюджету та подають їх на розгляд постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва у десятиденний строк з дня надходження Прогнозу до селищної ради.

7.2 Комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва розглядає пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд сесії Літинської селищної ради проект рішення щодо Прогнозу місцевого бюджету, що надається народним депутатам не пізніш як за 10 робочих днів до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Літинської селищної ради

7.3. Літинська селищна рада розглядає питання щодо Прогнозу місцевого бюджету. З доповіддю виступає начальник фінансового відділу. На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів місцевого бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Прогнозі місцевого бюджету.

8. Розгляд Прогнозу місцевого бюджету фіксується у Протоколі пленарного засідання ради.

9. Прогноз місцевого бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

2) загальні показники доходів і  фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за  основними видами доходів місцевого бюджету (з  розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за  основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та  надання кредитів з  місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з  розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.

10. План заходів щодо організації роботи зі складання Прогнозу місцевого бюджету затверджується виконавчим комітетом Літинської селищної ради до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

 

ІІІ. Формування проекту місцевого бюджету та його розгляд

        1. Вихідні матеріали для складання проекту місцевого бюджету:

1.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період;

1.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

1.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту місцевого бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типова форма рішення);

1.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у  другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту місцевого бюджету;

1.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

1.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

1.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів;

1.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, а також із складанням місцевого бюджету;

1.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту місцевого бюджету;

1.10. результати зустрічей громад з депутатами Літинської селищної ради та посадовими особами Літинської селищної ради;

1.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

1.12. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

1.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту бюджету;

1.14. граничні обсяги, фактичні та  прогнозні показники надходжень до місцевого бюджету і соціально-економічного розвитку територіальної громади;

1.15. попередній прогноз доходів і витрат місцевого бюджету на наступний рік.

1.16. Результати голосування за Бюджетом участі.

        2. З метою залучення громадськості до процесу формування місцевого бюджету, головними розпорядниками коштів у період з 1 липня по 1 серпня проводяться консультаційні зустрічі з жителями громади, за участю старост відповідних округів, на яких здійснюється збір пропозицій щодо формування бюджету. Головні розпорядники вивчають подані пропозиції та приймають рішення щодо включення їх до бюджетного запиту..

3. Проект рішення про місцевий бюджет формується у відповідності до типової форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України та оприлюднюється на офіційному сайті Літинської селищної ради не пізніше ніж за 10 днів робочих днів до його розгляду на сесії Літинської селищної ради після схвалення виконавчим комітетом Літинської селищної ради. Разом з проектом рішення до Літинської селищної ради подаються документи, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України та оприлюднюються на сайті Літинсьокї селищної ради.

4. План заходів щодо організації роботи зі складання проекту місцевого бюджету затверджується виконавчим комітетом _Літинської селищної ради до 15 травня та містить заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації бюджетного процесу.

5. Розгляд проекту рішення про місцевий бюджет здійснюється у відповідності до Регламенту Літинської селищної ради.

 

  ІV. Організація виконання місцевого бюджету

та внесення змін до бюджету

1. Виконавчі органи _Літинської селищної ради, або Літинський селищний голова (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечує виконання місцевого бюджету.

2.Фінансовий відділ Літинсьокї селищної ради здійснює загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу. До затвердження розпису місцевого бюджету начальником фінансового відділу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період.

4. Начальник фінансового відділу Літинської селищної ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

        5. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

6. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється, Літинською селищною радою на підставі офіційного висновку фінансового відділу Літинської селищної ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцевого бюджету.

7. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків Фінансового відділу Літинської селищної ради за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5відсотків. З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансовий відділ одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає інформацію про очікуване виконання загального фонду бюджету за бюджетний рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.

8. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового відділу Літинської селищної ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

9. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Літинською селищною радою з урахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету.

Доступність інформації про бюджет

1. Звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України.

2. Казначейство України складає та подає фінансовому відділу Літинсьокї селищної ради звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України відповідним фінансовим органам місцевих державних адміністрацій.

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають фінансовому відділу Літинської селищної ради відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються фінансовим відділом до Літинської селищної ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, після чого Літинська селищна рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає рішення взяти до відома відповідний звіт про виконання бюджету.

5. Інформація про виконання місцевого бюджету підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту у газеті, визначеній селищною радою.

6. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, або на офіційному сайті громади:

- інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;

- паспорти бюджетних програм на  поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) — протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів; звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період — протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

- звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку— один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період — у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

Фінансовий відділ Літинської селищної ради здійснює публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету відповідно до  показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет. Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

Секретар селищної ради                                                                                                       Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО

Версія для людей з вадами зору

uknlendepl

Оголошення